JPP/PFI Konzorciji

U realizaciji JPP/PFI projekata putem javnog natječaja izabire se privatni partner ili konzorcij više privatnih partnera koji osiguravaju izgradnju građevina. Oni osiguravaju i financijska sredstva potrebna za izgradnju cijelog projekta i svih predviđenih građevina, te održavanje cijelog objekta.

nar_konzorcij

Godišnju novčanu naknadu tijekom perioda Ugovora s Javnim sektorom naplaćaju ako, i samo ako, su isporuče usluge u skladu s kvalitetom i predviđenim standardima definiranim ugovorom, te za raspoložiovst građevine, a na osnovu kontinuiranog monitoringa projekta.

Složeni projekti zahtijevaju visoki stupanj inovativnosti izrade kako u izgradnji tako i u fazi eksploatacije.

Konzorciju, kojeg čine privatni partneri, potrebna su i znanja i vještine kako bi odgovorio tržišnim zahtjevima i opstao. Stoga nudi praktična rješenja u izgradnji, nove materijale i tehnike, logistiku te brzo reagira na sve promjene potražnje, upravlja instrumentima osiguranja prihoda i troškova, primjenjuje široki spektar mehanizama naplate prodane usluge i sl. Učinak mehanizma konkurencije kod privatne isporuke javnih dobara i usluga bitan je element ekonomije JPP projekata.

Udruživanjem s javnim sektorom dijele se rizici projekta na način da svaki od partnera preuzima rizike s kojima najbolje može upravljati (npr. javni partner preuzima rizik potražnje za uslugama, a privatni partner prezima rizik raspoloživosti građevina).

Nadzor i kontrola kvalitete bitan je faktor kod odlučivanja o načinu isporuke javne usluge što je u većoj nadležnosti privatnog partnera (interna revizija, interna kontrola, sustavi kvalitete).

Javni sektor ima mogućnost uvođenja penala kod Ugovora o JPP-u ukoliko privatni partner pruža usluge ispod definirane razine. Primjena penala mora biti jasno navedena u Ugovoru i treba imati jasno definiran utjecaj na partnerov prihod.

Monitoring ili kontrola kvalitete standarda i usluga kod Ugovorornog oblika javno-privatnog partnerstva preduvjet je za uspješnost provedbe projekta do isteka Ugovornog roka.

U tom konceptu razvija se također i koncept kriterija za mjerenje Uspješnosti JPP/PFI projekata za Naručitelje.