Usluge

competence-940611_640

  • Integrirano strateško planiranje JPP (Javno-Privatnog Partnerstva) i tradicionalnih projekata u graditeljstvu s osvrtom na etapu uporabe i optimizaciju gospodarenja građevinama
  • Savjetodavne usluge za pripremu, planiranje i realizaciju projekata putem ugovornih oblika JPP-a
  • Optimizacije ukupnih životnih troškova građevina
  • Usluge istraživanja, razvoja te komercijalizacije projekata koji su temeljeni na integriranom pristupu u gospodarenju građevinama u različitim etapama realizacije i uporabe tijekom ekonomskog životnog vijeka građevina s naglaskom na smanjenje troškova vezanih uz utjecaj gradnje na okoliš i integriranja principa zelene i održive gradnje

Kratki rezime usluga: 

♦ Planiranje i upravljanje JPP (DBFO – engl. Design-Build- Finance-Operate) i koncesijski projekti
♦ Izrada komparatora troškova javnog sektora (engl. Public sector comparator-PSC)
♦ Optimizacija ukupnih životnih troškova (WLC- engl. Whole life cost) i troškova životnog cilusa (LCC-engl. Life            cycle cost) prema  ISO 15686-5
♦ Procjena i kontrola troškova
♦ Upravljanje projektima i Upravljanje građevinama
♦ Razvoj inovativnih IT sustava
♦ Istraživanje i razvoj inovativnih rješenja

♦ Trening osoblja i konzalting

Prednosti korištenja naših jedinstvenih rješenja, aplikacija i baza podataka:

Veća kvaliteta i ukupna vrijednost građevina
Integracija funkcionalnih područja i usluga u etapi uporabe s planiranjem i izvedbom radova
Kvalitetnije upravljanje rizicima
♦ Motiviranost (isporučitelja roba i usluga) u traženju optimalnih rješenja za definirani životni vijek projekata
 Naručitelj plaća samo za stvarno isporučene radove i usluge